Excel Thực hành KTTC1  
Kế hoạch Đồ án Kế toán tài chính đợt 2 năm 2022  
Kế hoạch Thực hành nghề nghiệp đợt 3 năm  2022  
Danh sách phân Giảng viên hướng dẫn Thực hành nghề nghiệp, Thực tập nghề nghiệp Học kì 2 năm 2022  
KẾ HOẠCH THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP HỌC KÌ 2 NĂM 2022  
KẾ HOẠCH THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP HỌC KÌ 2 NĂM 2022  
Danh sách Giảng viên hướng dẫn Thực hành nghề nghiệp, Thực tập nghề nghiệp, Đồ án, Học kì 1 năm 2022  
Kế hoạch Thực tập nghề nghiệp, Đồ án  học kì 1 năm 2022 - Bậc Cao đẳng  
Kế hoạch Thực hành nghề nghiệp học kì 1 năm 2022 (Đại học)  
Danh sách phân giảng viên hướng dẫn đồ án Kế toán chi phí học kì cuối 2021