Danh sách Phân Giảng viên hướng dẫn Thực hành nghề nghiệp - HK cuối 2020  
Kế hoạch Thực hành nghề nghiệp Học kì cuối 2020  
  • 22/10/2020

Kế hoạch Thực hành nghề nghiệp Học kì cuối 2020

Kế hoạch Thực hành nghề nghiệp Học kì cuối 2020 bao gồm:

1. Thực hành nghề nghiệp 1 - Chuyên ngành Kiểm toán 

2. Thực hành nghề nghiệp 2 - Chuyên ngành Kiểm toán 

3. Thực hành nghề nghiệp 1 - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

4 . Thực hành nghề nghiệp 2 - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

Nộp đồ án - Bậc cao đẳng  
  • 16/07/2019

Nộp đồ án - Bậc cao đẳng

1. Sinh viên nhấp vào đường Link bên dưới.

2. Đăng nhập email và nộp Đồ án

https://docs.google.com/forms/d/1YK9o0doerh1RIG2H_97akpgETCY_dI7C0ETQksbqM_4/edit

 

Nộp Thực tập nghề nghiệp - Bậc Cao đẳng  
  • 16/07/2019

Nộp Thực tập nghề nghiệp - Bậc Cao đẳng

1. Sinh viên nhấp vào đường Link bên dưới.

2. Đăng nhập email và nộp Thực tập nghề nghiệp

 

Nộp Thực hành nghề nghiệp - Bậc Đại học  
  • 16/07/2019

Nộp Thực hành nghề nghiệp - Bậc Đại học

1. Sinh viên nhấp vào đường Link bên dưới.

2. Đăng nhập email và nộp Thựchành nghề nghiệp

https://docs.google.com/forms/d/14wjMt9X_YArnawxUd0QX6hDubC3y29DXUyCzv5oRiRM/edit

Kế hoạch Thực tập nghề nghiệp học kì giữa năm 2020 - Cao đẳng  
  • 29/07/2020

Kế hoạch Thực tập nghề nghiệp học kì giữa năm 2020 - Cao đẳng

Kế hoạch Thực tập nghề nghiệp, Đồ án môn học học kì giữa năm 2020 - Cao đẳng: 

 

1. Đồ án Kế toán tài chính

2. Đồ án Kiểm toán

3. Thực tập nghề nghiệp 1 , Thực tập nghề nghiệp 2 - Đại trà

4. Thực tập nghề nghiệp 1 , Thực tập nghề nghiệp 2 -Chất lượng cao

5. Thực tế doanh nghiệp

Kế hoạch Thực hành nghề nghiệp học kì giữa năm 2020 - Đại học  
  • 29/07/2020

Kế hoạch Thực hành nghề nghiệp học kì giữa năm 2020 - Đại học

Kế hoạch Thực hành nghề nghiệp học kì giữa năm 2020 - Đại học:

1. Thực hành nghề nghiệp 1 - Kế toán doanh nghiệp - Chất lượng cao

2. Thực hành nghề nghiệp 1 - Kế toán doanh nghiệp -Đại trà

2. Thực hành nghề nghiệp 2 - Kế toán doanh nghiệp -Đại trà

2. Thực hành nghề nghiệp 1 - Kiểm toán -Đại trà

2. Thực hành nghề nghiệp 2 - Kiểm toán -Đại trà

Danh sách giảng viên hướng dẫn sinh viên Thực hành nghề nghiệp, Thực tập nghề nghiệp, Đồ án môn học Bậc Cao đẳng, Đại học - Học kì giữa năm 2020  
Thông báo điều chỉnh thời gian nộp báo cáo Thực hành nghề nghiệp, Thực tập nghề nghiệp và Đồ án Kế toán tài chính  
  • 22/05/2020

Thông báo điều chỉnh thời gian nộp báo cáo Thực hành nghề nghiệp, Thực tập nghề nghiệp và Đồ án Kế toán tài chính

Thông báo số 21/TB-KTKT ngày 22/5/2020 của Khoa Kế toán - Kiểm toán  về việc điều chỉnh thời gian sinh viên nộp báo cáo và thời gian giảng viên nộp bảng điểm đối với các học phần có phân giảng viên hướng dẫn: Thực hành nghề nghiệp, Thực tập nghề nghiệp và Đồ án Kế toán tài chính

Danh sách giảng viên hướng dẫn Đồ án kế toán tài chính, thực hành nghề nghiệp, thực tập nghề nghiệp  
  • 25/02/2020

Danh sách giảng viên hướng dẫn Đồ án kế toán tài chính, thực hành nghề nghiệp, thực tập nghề nghiệp

Danh sách giảng viên hướng dẫn Đồ án kế toán tài chính, thực hành nghề nghiệp, thực tập nghề nghiệp  học kì đầu năm 2020