Đăng ký tham dự các khóa học do VCCI, TAC và Đại lý Thuế Trương Gia đồng thực hiện  
  • 17/06/2020

Đăng ký tham dự các khóa học do VCCI, TAC và Đại lý Thuế Trương Gia đồng thực hiện

Chi tiết các buổi hội thảo:

 

Khóa 1 ngày 12-13/6/2020:

- Hướng dẫn điều chỉnh sổ kế toán và báo cáo thuế sai khi thanh tra, kiểm tra.

- Hướng dẫn quy trình hạch toán, kế toán các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Xây lắp - Dịch vụ - Sản xuất

- Phân tích BCTC nhằm nâng cao năng lực tài chính tránh rủi ro trong hạch toán sai.

 

 

Khóa 2 ngày 16/6/2020

- Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh khi kế khai sai hồ sơ khai thuế GTGT - TNDN - TNCN.

- ...