Thông báo về việc gợi ý hướng nghiên cứu khoa học sinh viên  
Kế hoạch triển khai Giải thưởng  
KẾ HOẠCH NGHIỆM THU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2023 - đợt bổ sung  
NỘP FILE NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN SAU NGHIỆM THU CẤP KHOA 2023  
KẾ HOẠCH NGHIỆM THU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2023  
Quyết định phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023 - đợt 4  
Kết quả nghiệm thu Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2022 - Đợt 2  
Kế hoạch triển khai Giải thưởng  
Kế hoạch nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2022 - Đợt 2  
THÔNG TIN HỘI THẢO: