Kết quả nghiệm thu Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2022 - Đợt 2  
Kế hoạch triển khai Giải thưởng  
Kế hoạch nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2022 - Đợt 2  
THÔNG TIN HỘI THẢO:  
NỘP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2022 - SAU NGHIỆM THU CẤP KHOA  
Kế hoạch nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2022  
  • 18/04/2022

Kế hoạch nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2022

- Sinh viên nộp 06 quyển in 02 mặt về văn phòng khoa và  nộp file báo cáo tổng kết theo đường link  đến hết ngày 14/5/2022

- Hội đồng nghiệm thu và nộp hồ sơ về văn phòng khoa đến hết ngày 24/5/2022

- ...

Quyết định 2349/QĐ-ĐHTCM Phê duyệt đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên đợt 5  
Kế hoạch nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 - Đợt 2  
Kế hoạch triển khai giải thưởng NCKH dành cho Sinh viên năm 2022  
  • 14/09/2021

Kế hoạch triển khai giải thưởng NCKH dành cho Sinh viên năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 944/KH-DHTCM-QLKH ngày 10/9/2021 về  triển khai Giải thưởng "Tài năng kinh tế trẻ" dành cho Sinh viên lần thứ 11- 2022. ...

Kế hoạch nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021