CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 22D  
Chuẩn đầu ra ngành Kế toán khóa 22D - chuẩn  
Chuẩn đầu ra ngành Kế toán khóa 22D - chất lượng cao  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 21D  
Chuẩn đầu ra ngành Kế toán từ khóa tuyển sinh năm 2021  
  • 15/11/2021

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán từ khóa tuyển sinh năm 2021

1. Quyết định số 1495/QĐ-ĐHTCM ngày 01/9/2021, Ban hành chuẩn đầu ra các ngành, chuyên ngành đào tạo thuộc chương trình dại trà, chương trình đặc thù trình độ đại học tài trường đại học Tài chính - Marketing từ khóa tuyển sinh năm 2021 trở đi

2.  Quyết định số 1494/QĐ-ĐHTCM ngày 01/9/2021, Ban hành chuẩn đầu ra các ngành, chuyên ngành đào tạo thuộc chương trình chất lượng cao trình độ đại học tài trường đại học Tài chính - Marketing từ khóa tuyển sinh năm 2021 trở đi

2. 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 19D VÀ 20D  
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo khóa  19D, 20D  
  • 04/10/2019

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo khóa 19D, 20D

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo khóa 19D, ban hành kèm theo Quyết định số 2092/QĐ-ĐHTCM ngày 04 tháng 10 năm 2019. 

 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo khóa 20D áp dụng Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo khóa 19D.

  Chương trình đào tạo bậc Cao đẳng khóa C17 - Hệ chính quy  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 17D VÀ 18D  
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo khóa 17D, 18D  
  • 22/09/2018

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo khóa 17D, 18D

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo khóa 17D ban hành kèm theo Quyết định 1254/QĐ-ĐHTCM ngày 15 tháng 9 năm 2017.

 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo khóa 18D áp dụng chuẩn đầu ra của khóa 17D.