Danh sách Phân Giảng viên hướng dẫn Thực tập nghề nghiệp, Đồ án - HK cuối 2020  
Danh sách Phân Giảng viên hướng dẫn Thực hành nghề nghiệp - HK cuối 2020  
Kế hoạch thực tập nghề nghiệp và Đồ án học kì cuối 2020 - Bậc cao đẳng  
  • 22/10/2020

Kế hoạch thực tập nghề nghiệp và Đồ án học kì cuối 2020 - Bậc cao đẳng

Kế hoạch thực tập nghề nghiệp và Đồ án học kì cuối 2020 - Bậc cao đẳng bao gồm:

1. Đồ án Kế toán chi phí

2. Đồ án Kế toán Hành chính sự nghiệp

3. Thực tập nghề nghiệp 1, 2 - Chuyên ngành Kiểm toán

4. hực tập nghề nghiệp 1, 2 - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

Kế hoạch Thực hành nghề nghiệp Học kì cuối 2020  
  • 22/10/2020

Kế hoạch Thực hành nghề nghiệp Học kì cuối 2020

Kế hoạch Thực hành nghề nghiệp Học kì cuối 2020 bao gồm:

1. Thực hành nghề nghiệp 1 - Chuyên ngành Kiểm toán 

2. Thực hành nghề nghiệp 2 - Chuyên ngành Kiểm toán 

3. Thực hành nghề nghiệp 1 - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

4 . Thực hành nghề nghiệp 2 - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

Nộp đồ án - Bậc cao đẳng  
  • 16/07/2019

Nộp đồ án - Bậc cao đẳng

1. Sinh viên nhấp vào đường Link bên dưới.

2. Đăng nhập email và nộp Đồ án

https://docs.google.com/forms/d/1YK9o0doerh1RIG2H_97akpgETCY_dI7C0ETQksbqM_4/edit

 

Nộp Thực tập nghề nghiệp - Bậc Cao đẳng  
  • 16/07/2019

Nộp Thực tập nghề nghiệp - Bậc Cao đẳng

1. Sinh viên nhấp vào đường Link bên dưới.

2. Đăng nhập email và nộp Thực tập nghề nghiệp

 

Nộp Thực hành nghề nghiệp - Bậc Đại học  
  • 16/07/2019

Nộp Thực hành nghề nghiệp - Bậc Đại học

1. Sinh viên nhấp vào đường Link bên dưới.

2. Đăng nhập email và nộp Thựchành nghề nghiệp

https://docs.google.com/forms/d/14wjMt9X_YArnawxUd0QX6hDubC3y29DXUyCzv5oRiRM/edit

Kế hoạch Thực tập nghề nghiệp học kì giữa năm 2020 - Cao đẳng  
  • 29/07/2020

Kế hoạch Thực tập nghề nghiệp học kì giữa năm 2020 - Cao đẳng

Kế hoạch Thực tập nghề nghiệp, Đồ án môn học học kì giữa năm 2020 - Cao đẳng: 

 

1. Đồ án Kế toán tài chính

2. Đồ án Kiểm toán

3. Thực tập nghề nghiệp 1 , Thực tập nghề nghiệp 2 - Đại trà

4. Thực tập nghề nghiệp 1 , Thực tập nghề nghiệp 2 -Chất lượng cao

5. Thực tế doanh nghiệp

Kế hoạch Thực hành nghề nghiệp học kì giữa năm 2020 - Đại học  
  • 29/07/2020

Kế hoạch Thực hành nghề nghiệp học kì giữa năm 2020 - Đại học

Kế hoạch Thực hành nghề nghiệp học kì giữa năm 2020 - Đại học:

1. Thực hành nghề nghiệp 1 - Kế toán doanh nghiệp - Chất lượng cao

2. Thực hành nghề nghiệp 1 - Kế toán doanh nghiệp -Đại trà

2. Thực hành nghề nghiệp 2 - Kế toán doanh nghiệp -Đại trà

2. Thực hành nghề nghiệp 1 - Kiểm toán -Đại trà

2. Thực hành nghề nghiệp 2 - Kiểm toán -Đại trà

Danh sách giảng viên hướng dẫn sinh viên Thực hành nghề nghiệp, Thực tập nghề nghiệp, Đồ án môn học Bậc Cao đẳng, Đại học - Học kì giữa năm 2020