Kế hoạch Thực tập nghề nghiệp học kì giữa năm 2020 - Cao đẳng  
  • 29/07/2020

Kế hoạch Thực tập nghề nghiệp học kì giữa năm 2020 - Cao đẳng

Kế hoạch Thực tập nghề nghiệp, Đồ án môn học học kì giữa năm 2020 - Cao đẳng: 

 

1. Đồ án Kế toán tài chính

2. Đồ án Kiểm toán

3. Thực tập nghề nghiệp 1 , Thực tập nghề nghiệp 2 - Đại trà

4. Thực tập nghề nghiệp 1 , Thực tập nghề nghiệp 2 -Chất lượng cao

5. Thực tế doanh nghiệp

Kế hoạch Thực hành nghề nghiệp học kì giữa năm 2020 - Đại học  
  • 29/07/2020

Kế hoạch Thực hành nghề nghiệp học kì giữa năm 2020 - Đại học

Kế hoạch Thực hành nghề nghiệp học kì giữa năm 2020 - Đại học:

1. Thực hành nghề nghiệp 1 - Kế toán doanh nghiệp - Chất lượng cao

2. Thực hành nghề nghiệp 1 - Kế toán doanh nghiệp -Đại trà

2. Thực hành nghề nghiệp 2 - Kế toán doanh nghiệp -Đại trà

2. Thực hành nghề nghiệp 1 - Kiểm toán -Đại trà

2. Thực hành nghề nghiệp 2 - Kiểm toán -Đại trà

Danh sách giảng viên hướng dẫn sinh viên Thực hành nghề nghiệp, Thực tập nghề nghiệp, Đồ án môn học Bậc Cao đẳng, Đại học - Học kì giữa năm 2020  
Thông báo điều chỉnh thời gian nộp báo cáo Thực hành nghề nghiệp, Thực tập nghề nghiệp và Đồ án Kế toán tài chính  
  • 22/05/2020

Thông báo điều chỉnh thời gian nộp báo cáo Thực hành nghề nghiệp, Thực tập nghề nghiệp và Đồ án Kế toán tài chính

Thông báo số 21/TB-KTKT ngày 22/5/2020 của Khoa Kế toán - Kiểm toán  về việc điều chỉnh thời gian sinh viên nộp báo cáo và thời gian giảng viên nộp bảng điểm đối với các học phần có phân giảng viên hướng dẫn: Thực hành nghề nghiệp, Thực tập nghề nghiệp và Đồ án Kế toán tài chính

Danh sách giảng viên hướng dẫn Đồ án kế toán tài chính, thực hành nghề nghiệp, thực tập nghề nghiệp  
  • 25/02/2020

Danh sách giảng viên hướng dẫn Đồ án kế toán tài chính, thực hành nghề nghiệp, thực tập nghề nghiệp

Danh sách giảng viên hướng dẫn Đồ án kế toán tài chính, thực hành nghề nghiệp, thực tập nghề nghiệp  học kì đầu năm 2020

 

Kế hoạch Đồ án Kế toán tài chính - học kì đầu 2020 -  Bậc cao đẳng - Chất lượng cao  
Kế hoạch Thực tập nghề nghiệp học kì đầu 2020 - Bậc cao đẳng  
  • 13/01/2020

Kế hoạch Thực tập nghề nghiệp học kì đầu 2020 - Bậc cao đẳng

Kế hoạch Thực tập nghề nghiệp học kì đầu 2020 - Bậc cao đẳng bao gồm:

1. Thực tập nghề nghiệp 1, Thực tập nghề nghiệp 2  - Đại trà - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

2.  Thực tập nghề nghiệp 2  - Chất lượng cao - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

Kế hoạch Thực hành nghề nghiệp học kì đầu 2020 - Bậc đại học  
  • 13/01/2020

Kế hoạch Thực hành nghề nghiệp học kì đầu 2020 - Bậc đại học

Kế hoạch Thực hành nghề nghiệp học kì đầu 2020 - Bậc đại học bao gồm:

1. Thực hành nghề nghiệp 1 - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Chất lượng cao

2. Thực hành nghề nghiệp 2 -  Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Chất lượng cao

Phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện Đồ án, Thực tập nghề nghiệp - Bậc Cao đẳng  
Kế hoạch Đồ án - Bậc cao đẳng  
  • 16/09/2019

Kế hoạch Đồ án - Bậc cao đẳng

Kế hoạch đồ án bao gồm :

1. Đồ án Kiểm toán

2. Đồ án Kế toán hành chính sự nghiệp

3. Đồ án kế toán tài chính