HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 2016 – 2020  
  • 03/02/2021

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 2016 – 2020

Công đoàn Bộ phận Khoa Kế toán - Kiểm toán luôn tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn câc cấp tổ chức.

Một số hoạt động tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020: