Sinh hoạt chuyên đề quý 3 năm 2023 của  Chi bộ khoa Kế toán  - Kiểm toán  
Lế kết nạp Đảng viên mới - Trương Thảo Nghi  
Trao quyết định chuyển đảng chính thức đồng chí Võ Thị Thu Hà  
Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2021  
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN  
Công tác phát triển Đảng của chi bộ khoa Kế toán - Kiểm toán 2017 - 2020  
Đại hội chi bộ khoa Kế toán - Kiểm toán nhiệm kỳ 2020 - 2022