Trao quyết định chuyển đảng chính thức đồng chí Võ Thị Thu Hà  
Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2021  
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN  
Công tác phát triển Đảng của chi bộ khoa Kế toán - Kiểm toán 2017 - 2020  
Đại hội chi bộ khoa Kế toán - Kiểm toán nhiệm kỳ 2020 - 2022