DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN  
Công tác phát triển Đảng của chi bộ khoa Kế toán - Kiểm toán 2017 - 2020  
Đại hội chi bộ khoa Kế toán - Kiểm toán nhiệm kỳ 2020 - 2022