HƯỚNG DẪN VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP, THỰC TẬP CUỐI KHÓA  
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỢT 3 NĂM 2023  
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM 2023  
Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp, thực tập cuối khóa Lớp TCK17KTSN1  
Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp, thực tập cuối khóa Lớp DH2K6DTKT1  
Kế hoạch thực tập cuối khóa đợt 3 năm 2023  
Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp đợt 3 năm 2023 (Khóa 19D trở đi)  
Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp đợt 3 năm 2023 (Từ 18D trở về trước)  
Kế hoạch Thực tập cuối khóa đợt 2 năm 2023  
Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2023