Danh sách hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp đợt 3 năm 2022  
Danh sách hướng dẫn Thực tập cuối khóa đợt 3 năm 2022  
NỘP PHIẾU THEO DỖI TIẾN ĐỘ THỰC TẬP CUỐI KHÓA 2022  
NỘP THUYẾT MINH ĐỀ TÀI THỰC TẬP CUỐI KHÓA 2022  
Kê hoạch Thực tập cuối khóa đợt 3 năm 2022  
Kế hoạch Khoa luận tốt nghiệp đợt 3 năm 2022  
KẾ HOẠCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VÀ THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỢT 2 NĂM 2022 (VLVH)  
DANH SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỢT 2 NĂM 2022  
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2022  
KẾ HOẠCH THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỢT 2 NĂM 2022