UFM đạt tiêu chuẩn chất lượng 6 chương trình đào tạo chất lượng cao  
Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Kế toán  
Sổ tay hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo  
Kế hoạch triển khai đánh giá ngoài cấp chương trình đào tạo 11 ngành đào tạo của trường  
Thông báo kết quả rà soát báo cáo tự đánh giá cấp CTĐT sau thẩm định lần 1  
Danh sách Tổ đảm bảo chất lượng giáo dục khoa Kế toán - Kiểm toán  
Sổ tay Đảm bảo chất lượng giáo dục