Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp

Mẫu thành lập tổ thanh lư tài sản

Mẫu thông báo giải thể

HỒ SƠ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

(Theo Luật Doanh nghiệp 2005)

 

1.       Quyết định của Chủ doanh nghiệp (nếu là DNTN), Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể doanh nghiệp ( mẫu tham khảo GT1)

2.       Phụ lục về quyền và nghĩa vụ của Tổ thanh lư tài sản (mẫu tham khảo GT2)

3.       Ba số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viết gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp ĐKKD ...)

4.       Xác nhận đă hoàn tất thủ tục khóa mă số thuế hoặc chưa đăng kư mă số thuế tại cơ quan quản lư thuế của doanh nghiệp (trường hợp chưa đăng kư mă số thuế).

5.       Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể (thông báo về việc thanh lư tài sản và các khoản công nợ) (mẫu tham khảo GT3).

6.   Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (Nếu là công ty Cổ phần), Chủ sở hữu công ty (nếu là Công ty TNHH 1 thành viên) về việc thông qua quyết định giải thể Doanh nghiệp

7.       Bản chính Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh.

 

Ghi chú: Báo đăng xong để nguyên tờ không cắt rời, không photo.

 

Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh hoặc văn pḥng đại diện, th́ kèm theo hồ sơ giải thể doanh nghiệp nộp kèm theo hồ sơ giải thể chi nhánh, VPĐD.

 

Hồ sơ giải thể chi nhánh hoặc văn pḥng đại diện, gồm  có:

 

1.       Thông báo về việc giải thể chi nhánh hoặc VPĐD (mẫu tham khảo  GT4)

2.       Quyết định của Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể chi nhánh-VPĐD của doanh nghiệp.

3. Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể chi nhánh-VPĐD của doanh nghiệp.

4.       Xác nhận không nợ thuế theo Quyết toán đă duyệt đến thời điểm giải thể chi nhánh, VPĐD (nếu trụ sở chi nhánh, VPĐD ở khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính của doanh nghiệp)

5.       Giấy chứng nhận đă nộp con dấu hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu chi nhánh, VPĐD (đối với trường hợp chưa khắc dấu).

6.       Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh của doanh nghiệp.

Bản chính Giấy chứng nhận đăng kư hoạt động của chi nhánh, VPĐD.